SOZKO

Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs

Strategisch Beleidsplan

Identiteit

SOZKO heeft een katholieke identiteit. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden en normen die nodig zijn om op een goede manier met elkaar samen te leven zoals: eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en de wereld om ons heen.  Dat willen we onze kinderen ook laten ervaren en meegeven in een wereld die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en waarin steeds hogere eisen worden gesteld. Op deze manier werkt SOZKO mede aan een menswaardige samenleving waarin respect en verantwoordelijkheid voor de medemens een belangrijke rol speelt

Wat ons bindt en boeit

 • Geven van betekenisvol goed onderwijs aan alle kinderen.
 • Gezamenlijk gedragen visie op toekomst van het onderwijs.
 • Grote betrokkenheid en samenwerking binnen alle geledingen en met alle stakeholders.
 • Snelle en heldere communicatie.
 • Ruimte voor eigen identiteit en onderwijskundige invulling van de scholen.
 • Gezamenlijke gedefi nieerde beleidsprioriteiten.
 • Geringe afstand tussen beleidssturing en primaire proces.
 • Denken in mogelijkheden en oplossingen.

Missie

Wij willen kinderen op onze scholen uitdagen zich veelzijdig (cognitief, sociaal/ emotioneel, cultureel, creatief en lichamelijk)  en optimaal te ontwikkelen voor nu en in de toekomst, waarbij we het unieke in ieder kind respecteren. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Dit betekent dat onze medewerkers uitgedaagd worden zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit om zo kwalitatief goed onderwijs te geven aan de kinderen. De stichting stimuleert, motiveert en faciliteert de ambities van de scholen.

Visie

SOZKO staat voor primair onderwijs van hoog niveau, waarbij opbrengst- en handelingsgericht werken merkbaar en meetbaar belangrijke pijlers zijn.  De stichting staat midden in de maatschappij en staat daar waar gewenst open voor  samenwerking vanuit de visie die wij hebben. SOZKO streeft naar evenwicht tussen de drie doelen van het onderwijs (kennisontwikkeling, persoonlijke vorming  en maatschappelijke toerusting) om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Vaardige kinderen beschikken over een stevige basis aan kennis en vaardigheden die hen in staat stelt maatschappelijk te functioneren. Ze kunnen waardig omgaan met anderen en op een verantwoorde manier bijdragen aan de samenleving.

Onderwijs

 • SOZKO scholen dragen zelf zorg voor invulling van goed onderwijs. Met een rijk gevarieerd onderwijsaanbod, hoge (toets-) opbrengsten en een hoge tevredenheid van ouders en kinderen. Ons onderwijs wordt elk jaar een beetje beter.
 • SOZKO werkt handelings- en opbrengstgericht:
  We stellen onze eigen doelen aan de tussen- en eindopbrengsten. Die doelen liggen hoger dan de inspectienorm.
 • SOZKO stelt kinderen in de gelegenheid om hun talenten te ontwikkelen:
  Naast rekenen en taal is er een rijk aanbod voor culturele en beeldende vorming, bewegingsonderwijs en sociaal- emotionele vorming.
 • SOZKO biedt binnen de mogelijkheden het best passende onderwijs voor elke individuele leerling:
  De scholen hebben een ondersteuningsplan waarin de zorg aan kinderen beschreven wordt. Dit plan voldoet aan de eisen die worden gesteld binnen het samenwerkingsverband.
 • SOZKO heeft aandacht voor en geeft invulling aan onderwijsinnovatie.
 • SOZKO optimaliseert de aansluiting op het voorschoolse en het voortgezet onderwijs.
 • SOZKO werkt aan ouderbetrokkenheid:
  Iedere school werkt in nauwe samenwerking met de ouders aan de best mogelijke ontwikkeling van de kinderen.
 • SOZKO geeft invulling aan vakoverstijgende vaardigheden:
  Leervaardigheden, creëren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken.
 • SOZKO geeft aandacht en invulling aan onderwijsinnovatie zoals beschreven in het eindadvies van het platform Onderwijs 2032.
 • SOZKO werkt met het kwaliteitszorgsysteem WMKPO.

Personeel

 • SOZKO personeel is in dienst van de stichting.
  Professionalisering, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit binnen de stichting worden bevorderd. Dit vraagt inspanning van medewerkers en organisatie.
 • SOZKO vormt leerwerkgemeenschappen, waarin iedereen met en van elkaar leert:
  We leren van en met elkaar over schoolmuren heen, daarbij gebruik makend van alle kwaliteiten en specialismen.
 • SOZKO biedt een omgeving waarbij elk personeelslid verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling onder het motto ‘een leven lang leren’:
  De stichting faciliteert dat door twee maal per jaar een thema-avond rondom een actueel thema uit het PO te organiseren.
 • SOZKO heeft de beschikking over kwalitatief goed personeel:
  Alle leerkrachten staan ingeschreven in het lerarenregister. De directeuren zijn ingeschreven in  het schoolleidersregister.
 • SOZKO heeft personeel dat voldoening  en plezier heeft in haar werk:
  De stichting draagt zorg voor goede werkomstandigheden zoals vastgelegd in het IPB. De mate van tevredenheid van het personeel wordt tweejaarlijks middels een tevredenheidsenquête gepeild.
  De stichting heeft een laag ziekteverzuim ten opzichte van het landelijk gemiddelde in het onderwijs.
 • SOZKO kent een professionele cultuur:
  We denken in mogelijkheden, zijn professioneel en betrokken.

Financiën

 • SOZKO is financieel gezond:
  Wij houden ons aan de financiële richtlijnen van het ministerie.
  Wij hebben een goede planning en control cyclus.
  Wij werken met een meerjarenbegroting, meerjareninvesteringsplan en een meerjaren bestuursformatieplan.
 • SOZKO investeert in beter onderwijs daar waar mogelijk en maakt daarbij gebruik van het opgebouwd vermogen.
 • SOZKO scholen houden hun eigen ‘broek’ op:
  Indien dit niet het geval is wordt een plan opgesteld waardoor deze situatie binnen afzienbare (gedefinieerde) termijn hersteld is.
  De stichting zorgt voor een voldoende buffer waarmee mogelijke tegenslagen opgelost kunnen worden.

 Communicatie en Profilering

 • SOZKO is aantrekkelijk voor (toekomstige) leerlingen en hun ouders. Wij helpen hen dat te ontdekken en ervaren: We zijn goed en laten het zien, ook middels uitstraling van gebouw, materialen, meubilair, schoolplein, gebruik maken van meerdere communicatiemiddelen, wijkkrant, website, etc.
 • SOZKO schoolgebouwen zijn van buiten en binnen aantrekkelijk, veilig en functioneel. Het gebouw is onderdeel van profi lering, het is een visitekaartje voor (nieuwe) ouders en leerlingen. We investeren in onze gebouwen en materialen.

 Toezicht, Management & Organisatie

SOZKO heeft de beschikking over een goed functionerend toezicht, bestuur, directie en managementteam:

 • Taken en bevoegdheden zijn duidelijk omschreven. De directeuren en managementteamleden zijn goed voor hun werkzaamheden opgeleid.
 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op kwaliteit van de bestuurder en zichzelf. Bestuur en toezicht zijn gescheiden.
 • Statuten en reglementen zijn op orde en worden gevolgd.
 • De code goed bestuur PO wordt gevolgd.
 • SOZKO erkent de noodzaak en de waarde van medezeggenschap. Medezeggenschap wordt optimaal benut om te komen tot een goede belangenafweging, een afgewogen besluitvorming en een sterk draagvlak.